ระบบ Network Wireless โรงเรียนเวียงสระ

ระบบ Network Wireless โรงเรียนเวียงสระ  (รื้อระบบเดิม)
จัดเต็มด้วยระบบ บัญชีผู้ใช้แยกตามกลุ่ม (ผู้บริหาร, ข้าราชครู, เจ้าหน้าที่, นักเรียน)
พร้อมจัดเก็บข้อมูลการจราจรตาม พรบฯ คอมฯ (Log File)  ด้วย Mikrotik
– Server Miktotik   (นักเรียนเข้าใช้พร้อมกันสุงสุดมากกว่า 2000 กว่าอุปกรณ์หน้างานจริง)
– Switch HP ทุกอาคาร
– Internet 60MB 3 วงจร (180MB)
– FiberOptic เชื่อมระหว่างอาคาร, เดินสาย Cat6e ภายในอาคาร, Wifi ทุกอาคารครอบคุมทั้งโรงเรียน

กราบขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการ
หจก.ไซเบอร์โซน ไอที
สอบถามข้อมูล