ผู้สมัครทั้งหมด

459

คน
ม.1

315

คน
ม.4 วิทย์-คณิต

63

คณิต-อังกฤษ 51 คน
ม.4 คณิต-อังกฤษ

81

คน